Back to All Events

Devageet - přednáška o sebeléčení, meditaci a transformaci

22.prosince 2017 v 17:30 Pohled pracoviště, Praha 7

Srdečně vás zveme na setkání se Sw. Devageetem, osobním dentistou Osho, v jehož bezprostřední blízkosti žil 12 let a po jeho odchodu se mnoho let účastnil vedení OSHO mezinárodního meditačního resortu v Indii. V současnosti vede meditační a transformativní retreaty převážně v Řecku.

Poprvé máme možnost přivítat Devageeta v Praze. Představí nám sebeléčivý a sebetransformativní meditační proces, který vyvinul na základě instrukcí od Osho, a kterého se v současnosti účastní lidé z celého světa. Devageet nám přiblíží Transomatic Starlight Colour Dialogue - techniku pro rozpomenutí se a léčení dávných zranění (nejen ze současného lidského života), která nám brání v rozvinutí našeho nekonečného potenciálu.
Mimo jiné bude mluvit i o své dlouholeté zkušenosti v roli osobního zubního lékaře Osho, o dentálních schůzkách a práci s Osho na jeho vlastním probuzení, o lásce a o vědomí. Podělí se s námi i o své zkušenosti s meditací, kterou praktikuje přes 50 let.

Více o metodě Transomatic Starlight Colour Dialogue a procesu sebe-léčení/transformace se můžete dozvědět v tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=rAZ5t_G8uVM

Osho si jednu noc Devageeta zavolal k sobě a řekl mu:
"Devageete, najdeš způsob, jakým lidé odhalí vzpomínky uložené v jejich tělech a zubech. Zuby každého člověka obsahují nejstarší vzpomínky z úplného začátku evoluce. Odhalení těchto vzpomínek bude mít dva účinky: a) bude to léčit tělo-mysl uvolněním starých zranění a b) vzpomínky jasně ukáží, že naše vědomí existovalo v mnoha formách, zažilo mnoho životů a není omezeno časem ani prostorem. Evoluce není biologický proces, jak to myslel Darwin, ale pravá evoluce je evoluce vědomí, které má zkušenosti s mnoha těly ... " (Osho, Akašický přenos)


Devageet vystudoval dentální chirurgii v Edinburgu a vedl svou praxi v Anglii a v Austrálii až do svých 36 let. Hledání vnitřní pravdy a smyslu života ho vedlo mnoha směry. Studoval umění, psychologii Freuda, Junga, Adlera a jiných; filosofii i náboženství východu a západu, praktikoval hladovění a běhání. Po letech však zjistil, že používáním těchto metod se stal informovaným, ale ne transformovaným.

V roce 1976 se setkal s Osho a ihned vědel, že nalezl svého duchovního mistra. Odešel do Indie, dostal nové jméno, nový život. Objevoval sebe, učil se meditaci. Nadcházejících 20 let žil a pracoval v Osho komunitě, ve které zastával různé funkce. 
Po dobu posledních 12 let, než Osho opustil tělo, měl Devageet čest být jeho osobním dentálním chirurgem. Zatímco se staral o jeho zuby, Osho - mistr v zubařském křesle - operoval na svém zubaři. 

Osho nadiktoval Devageetovi několik knih, které byli později publikovány. Patří mezi ně ”Záblesky zlatého dětství - Úžasné dětství osvíceného rebela.” nebo “Books I have loved”. 
Vyzval také Devageeta k sepsání jeho dvou vlastních knih: “První Buddha v zubařském křesle: zábavné anekdoty jeho osobního zubaře” a “Subjektivní pohled na život s Osho”.

Od roku 1993 vede intenzivní skupinové procesy po celém světě (Indie, Mexiko, USA, Švédsko, Itálie, Anglie, Německo, Ukrajina), pracuje individuálně a učí metody, které na základě Osho transmise vyvinul. 

Přednáška začíná v 17:30. Příchod a registrace je od 17:00.
Přednáška se koná v Pohled pracoviště, Prague 7. 

Na přednášku je potřeba se registrovat zde. Kapacita míst je omezená

http://www.oshopraha.cz/events/devageet-prednaska-22/

Vstupné je dobrovolné. Přednáška bude s překladem do češtiny.

Další přednáška se koná 27.12. od 18:30 v tom samém prostoru. Příchod a registrace v 18:00. Je možné si rezervovat místo na všechny přednášky.

------------------------------------------------------------------------------------------

Devageet - info talk about self-healing, meditation and self-transformation

December 22th, 2017 at 5:30pm Pohled pracoviště, Prague 7

We warmly invite you to meet Sw. Devageet, the personal dental surgeon of Osho, who lived in his immediate vicinity for 12 years, and after Osho left body, for many years he took part in the leadership of OSHO International Meditation Resort in India. Now, he leads meditation and self-transformational retreats mainly in Greece.

For the first time we have opportunity to welcome Devageet in Prague. He will introduce self-healing and self-transformative mediation process which came from OSHO instructions and which attends people from all over the world. Devageet will bring us closer to Transomatic Starlight Color Dialogue - a technique for remembering and healing ancient wounds (not just in our present life) that prevent us from fulfilling our infinite potential.
He will also talk about his many years of experience as a personal dentist of Osho meantime the master in dental chair operated on his dentist. He will share with us his experience of awakening, love and meditation, which he has been practicing for over 50 years.

More about the Transomatic Starlight Color Dialogue and the self-healing / transformation process can be found in this video: https://www.youtube.com/watch?v=rAZ5t_G8uVM

Osho, one night, called Devageet to himself and said to him:
"You will find a way, Devageet, for people to release memories held in their body and their teeth. Each person's teeth contain the ancient- most memories going back to the beginning of evolution. Revealing these memories will have two effects: a) it will heal the body-mind by releasing old wounds, b) the memories clearly show that your consciousness has existed in many forms, has experienced many lives, and is not limited by time or space. Evolution is not as Darwin thought, a biological process, but true evolution is the evolution of consciousness from having experienced lives in many bodies..." (Osho, Akashic Transmission.)


Devageet originally trained in dental surgery in Edinburgh, Devageet was a family man practising his profession, dentistry in England and in Australia until his mid-thirties. Searching for the inner truth and meaning of life led him in many ways. He studied art, psychology of Freud, Jung, Adler and others; philosophy and religion of the East and West, practiced fasting and running. After years, however, he found that busing these methods he became informed, but not transformed.
In 1976 he met Osho and immediately knew he had found his spiritual master. He went to India, was given new name, a new life. He discovered himself, he learned meditation. For the next 20 years he lived and worked in the Osho community in which he held various positions. For 12 years before Osho left his body, Devageet had the honor of being his personal dental surgeon. While taking care of his teeth, Osho - the master in the dental chair - was operating on his dentist.
Osho dictated to Devageet several books that were later published. These include "The Glimpses of the Golden Childhood - The Amazing Childhood of an Enlightened Rebel" or "Books I Have Loved". He also called Devageet to write his two own books: "The First Buddha in the Dental Chair: Amusing Anecdotes of His Personal Dentist" and "A Subjective Account of My Life With Osho".
Since 1993, he has been working intensively around the world (India, Mexico, USA, Sweden, Italy, England, Germany, Ukraine), working individually and teaching the methods he has developed based on Osho transmission.

The lecture starts at 17:30. Arrival and registration is from 17:00.
The talk will be in the Pohled pracoviště, Prague 7r. Registration for the event here

http://www.oshopraha.cz/events/devageet-talk-eng-22/

Admission is voluntary. The lecture will be translated into Czech.

Another event will be on 27.12 at 18:30. Come 30min. before. It is possible to reserve place for both events.

Earlier Event: December 20
Jóga pro děti do 12 let
Later Event: December 27
Patanjali yoga with Siddha